Medlems info

Nye medlemmer send mail eller ring mobil 53525612

vi skal bruge fødselsdato og adresse +mail og mobil nummer

vi fremsender kodeord til bookingsystemet

Du opretter en brugerkonto på på bookingsystemet

Link til booking er flere steder på hjemmesiden

Der kan bookes 2 timer ad gangen hvis banerne er ledige. Når der skal bookes igen skal  de brugte reservationer slettes så der kan oprettes 2 nye


KONTINGENT 2022

Junior 6 år til og med 19 år 150kr

Senior 20 år til og med 59år  500kr

Fra      60 år                          400 kr

Familiekontingent                  900kr Far Og Mor og hjemmeboende børn til og med 19 år

Gæstespillere                         0kr i følge med medlem maks 3 gange derefter forventes det at man bliver medlem

I marts måned sendes mail ud til medlemmerne om kontingent fornyelse som skal betales inden udgangen af april

Kontingent betales på konto 9070 0000134406

Hvis man ikke ønsker at være medlem  returneres låsebrik 

Efter 1 maj bliver brikken og brugerkonto på bookingsystem slettet Love for Jetsmark Tennisklub

Stiftet 16. juni 1977

 

§1

Klubbens navn er Jetsmark Tennisklub og hjemmehørende i Jammerbugt kommune.

§2

Klubbens formål er at fremme interessen for tennissporten ved at skabe de bedste muligheder for  udøvelse af tennisspillet og mulighed for dygtiggørelse for alle uanset alder og færdigheder, samt styrke sammenholdet ved sociale arrangementer blandt medlemmerne.

§3

Indmeldelse i klubben sker ved henvendelse til bestyrelsen.

§4

Alle medlemmer over 15 år har stemmeret vedr. Klubbens anliggender. I bestyrelsen kan højst indvælges 2 medlemmer under 25 år.

§5

Alle medlemmer betaler et årligt kontingent, der er fastsat på  generalforsamlingen. Kontingentet opkræves i april

§6

Man er først medlem af foreningen, når kontingentet er betalt. Ellers betragtes man som udmeldt.

§7

Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned. Regnskabet foreligges i revideret stand.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf der skiftevis afgår 2 og 3 medlemmer hvert andet år.. Første gang efter lodtrækning. Der vælges en suppleant og revisor, der skiftevis afgår hver andet år. Første gang efter lodtrækning.

§8

Bestyrelsen kan til enhver tid indvarsle til ekstraordinær generalforsamling, og er pligtig til at indvarsle til en sådan, når mindst ¼ medlemmer over 15 år skriftlig til Formanden, forlanger det.

Bekendtgørelsen om generalforsamlingen kommer på hjemmesiden eller direkte til medlemmerne med mail.

§9

Ethvert medlem kan til generalforsamlingen forlange skriftlig afstemning.

§10

Generalforsamlingen er den højeste myndighed og er beslutningsdygtig, når den er lovlig indvarslet, uden hensyn til det fremmødte antal medlemmer.

I tilfælde af stemmelighed, udgør den fungerende formands stemme udslaget. Lovlig indvarsling af generalforsamlingen skal ske 8 dage før afholdelse.

Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 3 dage før generalforsamlingens afholdelse..

§11

Regnskabet regnes fra 1.1 til 31.12

§12

Regler for benyttelse af klubbens baner bestemmes af bestyrelsen.

§13.Bestyrelsen er berettiget til ved evt. træningskampe, turneringskampe indenbys eller med udenbys klubber, til enhver tid, at disponere over banerne.

§14

Ved overtrædelse af lovene, usportslig optræden, misligholdelse af baner, klubhuset, materialer med videre kan bestyrelsen idømme et medlem karantæne, dog kan eksklusion kun ske på en generalforsamling.

§15

Forandring af disse love kan kun vedtages på generalforsamlingen.

§16

Klubben kan ikke ophæves, medmindre ¾ af de stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

I tilfælde af ophævelse, skal klubbens aktiver, rekvisitter m.v. overgå til anden tennisklub i Jammerbugt kommune.

§17

Tegningsret: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden i dennes sted.

Over bestyrelsen forhandlinger føres en protokol.

Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner, kræves underskrift såvel af formanden og kasseren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre samt investeringer og spørgsmål af anlægsmæssig karakter, skal den samlede bestyrelse godkende, ligesom generalforsamlingens godkendelse skal foreligger

 

Bestyrelse:

Formand: Niels Christian Jensen

Næstformand: Karin Nysted Jensen

Sekretær: Niels Andreasen

Kasserer: Ingvard Pedersen

Banemand: Jens Holger Simonsen

 

SIDSTE ÆNDRNG 15 MAJ 2021

  Ændring af vedtægter/love:

  Vedtaget med ændringer i § 6 om magnetskilte                                                                                            

§14 om gæstespillere udgår, da regler om

  brug af baner iht.§12 bestemmes af bestyrelsen.

 

Medlemsliste vil blive op hængt i klublokale


Jetsmark tennisklub Generalforsamling
c/o Niels Christian Pilgaard Jensen
Pandrup
Telefon 29338899
Referat fra generalforsamlingen den 21. marts 20221 Velkomst ved formanden, samt valg af dirigent
- Henrik Brandt blev valgt.


2 Godkendelse af udsendt dagsorden for generalforsamlingen
- godkendt


3 Formandens beretning:
- medlemstal 62
- foreningen har ansøgt, og fået midler/tilskud til vedligeholdelse af klubbens baneanlæg
fra EL fonden, som er blevet afviklet i 2021.
- Indkøbt materialeskur, renset fliser omkring banen, samt fået tilbud på pålagt nyt tæppe
i klublokalet. (vil så blive udført, når hal byggeriet er færdiggjort (okt. 22).
- mangler lidt indretning af skur, som vil blive udført her i foråret.
- bænke og borde, skal også lige have en omgang inden opstart af sæsonen.
- hegnet ud mo P pladsen er nyrenoveret
- Skal igen i år have søgt om penge ved kommunen til renovering af resten af hegnet
omkring, og banerne
- i sæsonen er der blevet afviklet klub turnering, så vidt det nu var muligt på grund af
corona situationen.
- der har også været afviklet double-træf hver onsdag , og som også er planen for 22.
- afviklet standerhejsning efterfulgt af tennistræning/kampe
- banen vedligeholdt med en omgang fejning af sandlag samt udlæggelse af nyt sand* stor ROS til de frivillige, der gør det muligt ved at tilbyde sin ekspertise/arbejdskraft.
- En voldsom udgift for klubkassen, hvis vi skulle have haft et firma til at udføre opgaven.
- bænke og Bord skal kikkes på? (Ingvard og Jens H tager div. Værktøj med en af dagene)
- stor tak til vore sponsorer ”Kaas Slagteren” i Kås samt Tøjeksperten ”Centrum” i Pandrup.
- nye skilte er sat op
bestyrelsen deltager i dialogmøder med idrætscenterets øvrige interessenter. Her drøftes
fremtidig samarbejde om de nye muligheder i centeret efter den omfattende
ombygningen


4 Kasserens beretning
Orientering om økonomi:
a. Indtægtssiden: Kontingent samt udlejning samt tilskudsmidler
b. c. medlems kontingent
c. tilskud fra kommunen
d. sponsorer
e. udlejning af baner
f. tilskud fra fonde
Udgiftssiden:
a. vedligeholdelse af anlæg
b. booking system
e. hjemmesiden
f. materialer i øvrigt som bolde, skur, sand, møder, gaver, renteudgifter, klublokalet/udstyr
m.m.
Regnskabet revideret af vores valgte revisor den 15/3-22.
* Det fremlagte (uddelte) regnskab, ser yderst fornuftigt ud.

5 Vedtagelse af kontingent.
- fortsætter uændret. ( se hjemmesiden)


6 Valg til bestyrelsen
- Karin og formand Niels Christian blev genvalgt


7 Valg af suppleant
- Henrik Brandt blev valgt


8 Valg af revisor
- Henning Studsgård blev valgt


9 Indkomne forslag
- ingen


10Eventuelt
- Jens Holger og Lisbeth deltager, i den af kommunens, tilrettelagte samling for klubbens
bestyrelsesmedlemmer


Takker for god ro og orden.


Niels AnkerGENERAL FORSAMLING og STANDERHEJSNING 15 MAJ 2021

 Tilstede var bestyrelsen + 5 stk medlemmer

 

Dagsorden

 

1.Valg af dirigent

 

   Aksel Bang

 

2.Godkendelse af dagsorden

 

    Godkendt

 

3.Formandens beretning

 

    CORONA lukkede for tennis i marts 2020

    Spar v fonden søgt om midler til nyt hegn. Vi fik 10.000kr og 30.000kr fra kommunen

    Hegn ind mod hallen opsat i januar. Pris: 40.000kr. Vi søger igen til resten af hegnet.

 

   Oprydning i klublokale og indkøb af nyt service.

 

   Hovedrengøring af klublokale (Lisbeth og Bodil. )

   Vi har 1times rengøring om ugen efter aftale med John (halbestyreren)

   så Eva har været der nogle gange og gjort rent (dejligt)

 

   Kås /Pandrupfonden ansøgt om fondsmidler til nyt skur gulvbelægning og borde+ stole og

   rensning og imprægnering af fliser: i alt: for 109.000 kr.

   Vi har fået 61.000 kr. (tak for det)

   Skur er opsat (Niels Kristian, Tommy, Niels Andreasen. Jens Holger. Ingvard) så vi ser på,hvor

   langt vi når med resten af pengene.

  

   Klubturnering afholdt hen over sommeren 2020.

   VINDERE  HERREDOUBLE:JOHNY ANDERSEN OG KIM SØRENSEN

   VINDERE AF MIX:                 KARIN OG INGVARD

   Vi prøver at arrangere en igen i år.

 

  Baner klargjort i marts måned og det var en fornøjelse med den nye port i hegnet.

  Ingvard, Niels Kristian, Tommy, Jens Holger og Lisbeth.

 

  Online Booking system indført 1.april.   

 

  

4.Kasserens beretning:

   Stigende medlemstal  66 stk. i 20/21.

   Udlejning  steg til 11.000 kr. i   2020.

   Brugsen vil ikke stå for udlejning mere.

   Vi satser på en aftale med Hallens cafeteria,når den er færdigbygget i 22. Indtil da har vi kun

   ferieugekontingent til 300kr.

 

   Årets Indtægter 38.813 kr.  Udgifter 12.063 kr. Overskud 26.750 kr.   GODKENDT

 

 

5.Vedtagelse af kontingent

 

    Kontingent forsætter uændret

 

 

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

    Ingvard ønsker genvalg.   Genvalgt

    Niels ønsker genvalg.       Genvalgt

   Joan  ønsker ikke genvalg.  Jens Holger Simonsen valgt

 

7.Valg af suppleanter

    Forslag modtages med kyshånd

    Henrik Brandt valgt

 

8.Valg af revisor

    Henning Studsgård

 

9.Valg til hallens generalforsamling /repræsentantskab

    Niels og Karin

 

10.Indkomne forslag

 

  Ændring af vedtægter/love:

  Vedtaget med ændringer i § 6 om magnetskilte                                                                                            

  §14 om gæstespillere udgår, da regler om

  brug af baner iht.§12 bestemmes af bestyrelsen.

 

 

 Jeg vil foreslå klubben, at man omdanner den ene af klubbens baner til en padeltennisbane.

 Dette for at sikre klubbens eksistens, flere medlemmer og mere udlejning. 

 Klubbens medlemmer kunne, med et højere kontingent, kunne have valget mellem at booke

 tennis eller padel.

 

 Forslag nedstemt. Det vil ikke være muligt at afholde turneringer eller klubdage med kun en bane.

 Bestyrelsen er af den overbevisning at det vil føre til en lukning af klubben.

 Medlemstallet er stigende. 66 sidste år.

 Tennisbanerne i Åbybro, Brovst og Hune er lukket. Dvs. nærmeste tennisbaner er i Tranum.

 Vi har desuden holdt møde med Halbestyreren og formanden + næstformanden for Hallens bestyrelse om en padelbane.

 Konklusionen blev: Placeringen er ikke ideel i hullet men mere ideel i området øst for.

 Padelbanen skal være i Hallens regi.

 Hvorfor lukke en velfungerende tennisbane, når der er andre muligheder.

 

 

 

11.Eventuelt

 Joan udgik af bestyrelsen efter 23 års STOR indsats.

 Karin holdt takketale. Overrakte gave og blomster.

 HEREFTER BLEV FLAGET HEJST