Medlems info

Nye medlemmer send mail eller ring mobil +4553525612

vi skal bruge fødselsdato og adresse +mail og mobil nummer

vi fremsender kodeord til bookingsystemet til oprettelse af brugerkonto

 Nøgleboks ved indgangs dør med låse chips 

4 cifret kode fremsendes når kontingent er modtaget på

konto 90700000134406

Link til booking er flere steder på hjemmesiden

Der kan bookes 2 timer ad gangen hvis banerne er ledige. Når der skal bookes igen skal  de brugte reservationer slettes så der kan oprettes 2 nye


KONTINGENT 2024

Junior 6 år til og med 19 år                       150kr

ungdomsspiller 20 tilog med 24år            250kr

Senior 25 år til og med 59år                    500kr

Fra      60 år                                              400 kr

Familiekontingent                                     900kr Far Og Mor og hjemmeboende børn til og med 19 år

Gæstespillere                                   0 kr i følge med medlem maks 3 gange derefter forventes det at man bliver medlem

I marts måned sendes mail ud til medlemmerne om kontingent fornyelse som skal betales inden udgangen af april

Kontingent betales på konto 9070 0000134406

Hvis man ikke ønsker at være medlem  returneres låsebrik 

Efter 1 maj bliver brikken og brugerkonto på bookingsystem slettet Love for Jetsmark Tennisklub

Stiftet 16. juni 1977

 

§1

Klubbens navn er Jetsmark Tennisklub og hjemmehørende i Jammerbugt kommune.

§2

Klubbens formål er at fremme interessen for tennissporten ved at skabe de bedste muligheder for  udøvelse af tennisspillet og mulighed for dygtiggørelse for alle uanset alder og færdigheder, samt styrke sammenholdet ved sociale arrangementer blandt medlemmerne.

§3

Indmeldelse i klubben sker ved henvendelse til bestyrelsen.

§4

Alle medlemmer over 15 år har stemmeret vedr. Klubbens anliggender. I bestyrelsen kan højst indvælges 2 medlemmer under 25 år.

§5

Alle medlemmer betaler et årligt kontingent, der er fastsat på  generalforsamlingen. Kontingentet opkræves i april

§6

Man er først medlem af foreningen, når kontingentet er betalt. Ellers betragtes man som udmeldt.

§7

Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned. Regnskabet foreligges i revideret stand.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf der skiftevis afgår 2 og 3 medlemmer hvert andet år.. Første gang efter lodtrækning. Der vælges en suppleant og revisor, der skiftevis afgår hver andet år. Første gang efter lodtrækning.

§8

Bestyrelsen kan til enhver tid indvarsle til ekstraordinær generalforsamling, og er pligtig til at indvarsle til en sådan, når mindst ¼ medlemmer over 15 år skriftlig til Formanden, forlanger det.

Bekendtgørelsen om generalforsamlingen kommer på hjemmesiden eller direkte til medlemmerne med mail.

§9

Ethvert medlem kan til generalforsamlingen forlange skriftlig afstemning.

§10

Generalforsamlingen er den højeste myndighed og er beslutningsdygtig, når den er lovlig indvarslet, uden hensyn til det fremmødte antal medlemmer.

I tilfælde af stemmelighed, udgør den fungerende formands stemme udslaget. Lovlig indvarsling af generalforsamlingen skal ske 8 dage før afholdelse.

Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 3 dage før generalforsamlingens afholdelse..

§11

Regnskabet regnes fra 1.1 til 31.12

§12

Regler for benyttelse af klubbens baner bestemmes af bestyrelsen.

§13.Bestyrelsen er berettiget til ved evt. træningskampe, turneringskampe indenbys eller med udenbys klubber, til enhver tid, at disponere over banerne.

§14

Ved overtrædelse af lovene, usportslig optræden, misligholdelse af baner, klubhuset, materialer med videre kan bestyrelsen idømme et medlem karantæne, dog kan eksklusion kun ske på en generalforsamling.

§15

Forandring af disse love kan kun vedtages på generalforsamlingen.

§16

Klubben kan ikke ophæves, medmindre ¾ af de stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

I tilfælde af ophævelse, skal klubbens aktiver, rekvisitter m.v. overgå til anden tennisklub i Jammerbugt kommune.

§17

Tegningsret: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden i dennes sted.

Over bestyrelsen forhandlinger føres en protokol.

Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner, kræves underskrift såvel af formanden og kasseren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre samt investeringer og spørgsmål af anlægsmæssig karakter, skal den samlede bestyrelse godkende, ligesom generalforsamlingens godkendelse skal foreligger

 

Bestyrelse:

Formand: Niels Christian Jensen

Næstformand: Karin Nysted Jensen

Sekretær: Niels Andreasen

Kasserer: Ingvard Pedersen

Banemand: Jens Holger Simonsen

 

SIDSTE ÆNDRNG 15 MAJ 2021

  Ændring af vedtægter/love:

  Vedtaget med ændringer i § 6 om magnetskilte                                                                                            

§14 om gæstespillere udgår, da regler om

  brug af baner iht.§12 bestemmes af bestyrelsen.

 

unsplash